• Deklaracja dostępności

    •  


     Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu, ul. Staszica 22b zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu:  https://www.lo-miedzyrzecz.pl/

     Data publikacji strony internetowej: 01 września 2016 roku.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2021 roku.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych lub pochodzą  z serwisów zewnętrznych,

     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

     • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

     • część dokumentów PDF posiada błędy w  warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

     • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Gojdka e-mail: rafal.gojdka@lo-miedzyrzecz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95/741 25 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna:

     1. Do budynku Liceum Ogólnokształcącego prowadzą trzy wejścia:

     - wejście główne: dostępne w godzinach pracy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków,

     - wejście boczne: dostępne w godzinach pracy, do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków,

     - wejście techniczne: dostępne na żądanie, z poziomu zero - do istniejącej windy dla niepełnosprawnych.

     2. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

     3. W budynku istnieje winda dla niepełnosprawnych, brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

     4. Wjazd na teren szkoły dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

     5. Szkoła zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne,  korytarze mają odpowiednią szerokość.

     6. Szkoła umożliwia wstęp do budynku z psem asystującym.

     7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     8. W budynku znajduje się  toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

     9  Szkoła zapewnia możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, oraz pomoc przy jej ewakuacji.

     10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, kontrastowych lub lub w druku powiększonym dla osób niepełnosprawnych.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie