• Historia szkoły

    •                


     Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu (a właściwie Gimnazjum i Liceum ) powstało wiosną 1945 roku, dzięki staraniom Heleny Cyranowej, Wandy Marii Inczyk i Henryka Paśniewskiego, którzy zostali również pierwszymi nauczycielami w nowej szkole (a mgr Wanda Cyranowa objęła także stanowisko dyrektora). Uczniowie rozpoczęli naukę 22 października 1945 r. w budynku po dawnej prywatnej szkole żeńskiej przy ulicy Staszica 9 (wcześniej młodzież wraz z nauczycielami wysprzątała budynek, naprawiła i uporządkowała potrzebne sprzęty).

     Początki były bardzo trudne: brakowało pomocy dydaktycznych, podręczników, książek, a także programów nauczania.Aby umożliwić korzystanie z placówki młodzieży z okolicznych wsi, utworzono, dzięki staraniom PCK i dyrektor Cyranowej, bursę (internat).

     1 września 1946 r.  dyrektorem szkoły został dr Józef Frydrychowski, ceniony doradca i opiekun młodych nauczycieli. Kolejną ważną zmianą było przeniesienie, pod koniec sierpnia 1948 r., zajęć do budynku przy ul. Staszica 12, w którym  dawniej mieściła się szkoła podstawowa, a pod koniec działań wojennych – szpital wojskowy. W tym gmachu (a właściwie w jego połowie) Liceum funkcjonuje do dziś. Mimo nienajlepszego stanu obiektu udało się przygotować sale lekcyjne, zaczęto organizować pracownie przedmiotowe oraz bibliotekę (pierwszy księgozbiór liczył ponad  500 egzemplarzy).

     Pierwszy egzamin maturalny przeprowadzono w maju 1950 r.  (wcześniej, ze względu na niewielką liczbę kończących szkołę  abiturienci zdawali egzaminy w Skwierzynie), przystąpiło do niego 22 absolwentów (21 egzamin zdało).

     Znaczące  zasługi dla rozwoju szkoły mieli również kolejni dyrektorzy : Napoleon Szukiel  (1955-1963) oraz mgr Bronisław Bartkowiak (1963/64 i 1965-1972), dzięki nim doposażono liceum w pomoce dydaktyczne, zorganizowano pracownie przedmiotowe  z prawdziwego zdarzenia, wprowadzono nowe metody pracy z uczniem. Wiele tych zmian wiązało się z odgórnymi, ministerialnymi projektami reform w oświacie.  W kolejnych latach krótko funkcję dyrektora pełnili: mgr Edward Wiśniewski, (1972/73) i mgr Edward Biłos (1973/74). We wrześniu 1974 r. dyrektorem szkoły został mgr Józef Lewicki. Na początki jego kadencji przypada organizacja (wraz z dr Janem Krajniakiem) uroczystości 30- lecia istnienia szkoły. Obchody jubileuszowe zorganizowano 27 września 1975 r., a szczególnym wydarzeniem było nadanie liceum imienia profesora Heliodora Święcickiego, któremu towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej (uczynili to: wnuk H. Święcickiego Z. Kołodziej i prorektor UAM  prof. dr J. Łuczak). W trakcie uroczystości odznaczono najbardziej zasłużonych dla szkoły nauczycieli i pracowników: mgr Bożenę Bortnowską, dra Józefa Frydrychowskiego, Helenę Gielo, dra Jana Krajniaka, mgr Marię Łojównę, J. Walkowiak.

     1 września 1978r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. powołano Zespół Szkół, w skład którego, poza LO, weszło Liceum Medyczne ( zakończyło swoja działalność po 18 latach, w 1996r.).

     Szczególnym czasem dla uczniów i nauczycieli LO był początek lat 80. i narodziny Solidarności . W ten wielki ruch społeczny na rzecz zmian ustroju społeczno-politycznego Polski zaangażowało się również wielu nauczycieli i uczniów Liceum, niestety, po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981r. dotknęły ich prześladowania i represje.   

     W 1985 roku odbył się II Zjazd absolwentów (40-lecie szkoły), zakończony balem. Zarówno pierwszy jak i drugi zjazd absolwentów (a także kolejne), przyczyniły się do integracji społeczności absolwentów naszego Liceum.

     Wielkie zmiany nastąpiły w naszej szkole, tak jak w całej Polsce, po wyborach w 1989 r. i transformacji ustrojowej. W lutym 1990 r. wojewódzki kurator Oświaty odwołał ze stanowiska dyrektora szkoły mgr J. Lewickiego , a dwa miesiące później powołał na to stanowisko mgr Bożenę Bortnowską , nauczycielkę języka polskiego i absolwentkę międzyrzeckiego LO. Transformacji ustrojowej towarzyszyły zmiany w programach nauczania i wychowania. Nastąpiła też znacząca pokoleniowa wymiana kadry pedagogicznej – pojawiło się wielu młodych nauczycieli (w większości absolwentów naszego liceum). Niezbędne okazały się także remonty w budynku szkoły (udało się pozyskać pieniądze na remont sali gimnastycznej, szatni, pomalowano też sale lekcyjne i korytarze). Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji udało się  stworzyć w 1992 roku pierwszą pracownię informatyczną.  

     Ważnym wydarzeniem w dziejach Liceum były niezwykle uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły w 1995r. (III Zjazd Absolwentów); odbyły się spotkania w klasach, uroczysta gala w Domu Kultury, bal w Klubie Garnizonowym. Obchodom towarzyszyła niezwykła publikacja przygotowana przez dra Jana Krajniaka pt. „50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu Wlkp.”, zawierająca bezcenne informacje na temat historii naszego LO, wspomnienia nauczycieli i absolwentów oraz archiwalne fotografie. Uczestnicy uroczystości otrzymali też pamiątkowe gadżety: koszulki z logo szkoły (logo zostało zaprojektowane na tę okoliczność przez Pana Ryszarda Patorskiego – również absolwenta naszego LO), okolicznościowe przypinki.

     W 2000r. Pani Dyrektor Bożena Bortnowska odchodzi na emeryturę, a dyrektorem zostaje dotychczasowy wicedyrektor mgr Dariusz Jankowski. Za jego kadencji zapoczątkowano modernizację szkoły, kontynuowaną również przez obecnego dyrektora mgr Macieja Rębacza (od 2005r.).

     W 2005r. odbył się IV Zjazd Absolwentów, towarzyszący obchodom 60-leciu istnienia naszej szkoły, podobnie jak 10 lat wcześniej uroczystościom towarzyszyły liczne atrakcje (uroczysta gala w Międzyrzeckim Ośridku Kultury oraz wielki bal w Hali Widowiskowo-Sportowej!). Przygotowana została również publikacja (red. mgr Iwona Paszkowska) dokumentująca ostatnie dziesięciolecie pracy LO oraz materiał fotograficzny na CD.

     W latach 2009-2010 została zrealizowana, dzięki zaangażowaniu Dyrektora i wsparciu Starostwa Powiatowego największa modernizacja i remont budynku- ocieplono cały gmach, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wyremontowano dach i zrobiono remont kapitalny sali gimnastycznej. Szkoła z zewnątrz wygląda pięknie, jeszcze tylko remont wnętrza …


      

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz 66-300 Międzyrzecz Poland
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie