• RODO

   • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


     

    1. Nazwa Placówki - Administratora Danych Osobowych: Liceum Ogólnokształcące im. Helidora Święcickiego w Międzyrzeczu.

    2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora; iod@pionier-szkolenia.pl.

    3. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego informuje Państwa o przetwarzaniu następujących danych osobowych - zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz. 59,949,2203:

    • imię i nazwisko,

    • data i miejsce urodzenia,

    • pesel,

    • adres zamieszkania,

    • imiona i nazwiska rodziców,

    • adres poczty,

    • nr telefonów do rodziców.

    Stan zdrowia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U. z 2017 poz. 1743 oraz art.68 ust.1 Ustawa Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz 59,949,2203.

    Dane osobowe wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej. Dz.U. z 2011r. nr139 poz.814.

    4. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59,949,2203), Ustawy system informacji oświatowej (Dz.U. z 2016r. poz 446 z późn. zm.) dane mogą zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest szkoła, oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

    5. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przysługuje Państwu prawo do:

    • bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

    • prawo do odstępu swoich danych osobowych,

    • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

    • prawo do usunięcia danych osobowych,

    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    • prawo do przenoszenia danych osobowych

    • prawo do sprzeciwu.

    6. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez szkołę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    7. Dane osobowe przetwarzane przez szkołę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w szkole do celów archiwizacujnych zarządzeniem nr 1/2010.


     

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie