• RODO

   • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


     

    1. Nazwa Placówki - Administratora Danych Osobowych: Liceum Ogólnokształcące im. Helidora Święcickiego w Międzyrzeczu.

    2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora; iod@pionier-szkolenia.pl.

    3. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego informuje Państwa o przetwarzaniu następujących danych osobowych - zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz. 59,949,2203:

    • imię i nazwisko,

    • data i miejsce urodzenia,

    • pesel,

    • adres zamieszkania,

    • imiona i nazwiska rodziców,

    • adres poczty,

    • nr telefonów do rodziców.

    Stan zdrowia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U. z 2017 poz. 1743 oraz art.68 ust.1 Ustawa Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz 59,949,2203.

    Dane osobowe wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej. Dz.U. z 2011r. nr139 poz.814.

    4. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59,949,2203), Ustawy system informacji oświatowej (Dz.U. z 2016r. poz 446 z późn. zm.) dane mogą zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest szkoła, oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

    5. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przysługuje Państwu prawo do:

    • bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

    • prawo do odstępu swoich danych osobowych,

    • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

    • prawo do usunięcia danych osobowych,

    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    • prawo do przenoszenia danych osobowych

    • prawo do sprzeciwu.

    6. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez szkołę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    7. Dane osobowe przetwarzane przez szkołę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 5 lat zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej w szkole do celów archiwizacujnych zarządzeniem nr 1/2010.

     


    ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ
    Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:
    1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    Iм'я: Liceum Ogólnokształcące im. H. Święcickiego w Międzyrzeczu.
    Aдреса: ul. Staszica 22b, 66-300 Międzyrzecz.
    Контактні дані: lo_mcz@o2pl, tel. (+48) 95 741 25 88.
     
    2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
    Ім'я та прізвище: Grzegorz Sikora.
    Контактні дані: iod@pionier-szkolenia.pl.
     
    3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
    Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.
    4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
    Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c
    Правова основа:
    Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego informuje Państwa o przetwarzaniu następujących danych osobowych - zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz. 59,949,2203:
    • imię i nazwisko,
    • data i miejsce urodzenia,
    • pesel,
    • adres zamieszkania,
    • imiona i nazwiska rodziców,
    • adres poczty,
    • nr telefonów do rodziców.
    Dane osobowe wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej. Dz.U. z 2011r. nr139 poz.814.
    Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59,949,2203), Ustawy system informacji oświatowej (Dz.U. z 2016r. poz 446 z późn. zm.) dane mogą zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest szkoła, oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
    Stan zdrowia ucznia zgodnie z Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U. z 2017 poz. 1743 oraz art.68 ust.1 Ustawa Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz 59,949,2203.
    5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
    Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.
     
    6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)
    Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
    є основою для їх обробки.
    7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
    • доступ до даних та отримання копії даних
    • вимагати виправлення даних
    • вимагати обмеження обробки
    • не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
    • подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)
    8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
    Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій
    9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ
    Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.
    10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ
    Надані дані не підлягатимуть автомати

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz 66-300 Międzyrzecz Poland
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie