• Zasady rekrutacji


    • Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego

     w Międzyrzeczu


     O przyjęciu do klasy pierwszej  decyduje:

     • liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty (sumę punktów procentowych uzyskanych z języka polskiego i matematyki mnoży się przez wskaźnik 0,35,  liczbę punktów procentowych z języka obcego nowożytnego mnoży się przez wskaźnik 0,3);

     • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 4 przedmiotów (j. polski, matematyka, historia, język obcy ujęty w szkolnym planie nauczania);

     • przy ustaleniu punktów za oceny na świadectwie z zajęć edukacyjnych przyjmuje się następującą wartość ocen:

     • celujący - 18 pkt.

     • bardzo dobry - 17 pkt.

     • dobry - 14 pkt.

     • dostateczny - 8 pkt.

     • dopuszczający - 3 pkt.

     • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

     • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty lub turniejem międzynarodowym, ogólnopolskim:

     • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

     • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

     • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

     • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

     • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

     • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

     • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.

     • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

     • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

     • uzyskanie wysokiego miejsca  w innych  zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu:

      • międzynarodowym - 4 pkt.

      • krajowym - 3 pkt.

      • wojewódzkim - 2 pkt.

      • powiatowym - 1 pkt.

     • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, sportowych lub artystycznych przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie;

     • za  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.

     Maksymalna liczba punktów wynosi:

     • za egzamin ósmoklasisty - 100 pkt.

     • za ukończenie szkoły  z wyróżnieniem - 7 pkt.

     • za cztery wybrane oceny na świadectwie ukończenia szkoły - 72 pkt.

     • za osiągnięcia w  konkursach przedmiotowych, sportowych lub artystycznych - 18 pkt.

     • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej - 3 pkt.

      

     RAZEM:  200 punktów


      

      

  • Złóż podanie do szkoły

  • Kontakty

   • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
   • lo_mcz@o2.pl
   • Sekretariat: (+48) 95 741 25 88 Księgowość: (+48) 95 741 25 80 Fax: (+48) 95 742 73 30 tel. kom. 504240583
   • ul. Staszica 22b 66-300 Międzyrzecz
   • lo_mcz@o2.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie