Nawigacja

Zasady rekrutacji do LO w Międzyrzeczu.

Zasady rekrutacji do LO w Międzyrzeczu.

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej  decyduje:

 • liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty (sumę punktów procentowych uzyskanych z języka polskiego i matematyki mnoży się przez wskaźnik 0,35,  liczbę punktów procentowych z języka obcego nowożytnego mnoży się przez wskaźnik 0,3)
 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 4 przedmiotów
  (j. polski, matematyka, historia, język obcy ujęty w szkolnym planie nauczania),
 • przy ustaleniu punktów za oceny na świadectwie z zajęć edukacyjnych przyjmuje się następującą wartość ocen:
   • celujący                     18 pkt.
   • bardzo dobry             17 pkt.
   • dobry                         14 pkt.
   • dostateczny                  8 pkt.
   • dopuszczający             3 pkt.
 • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty lub turniejem międzynarodowym, ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt.
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt.
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-5 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt.
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt.
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-3 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca  w innych  zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu:
   • międzynarodowym      4 pkt.
   • krajowym                     3 pkt.
   • wojewódzkim               2 pkt.
   • powiatowym                1 pkt.
 • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, sportowych lub artystycznych przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie,
 • za  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  –   3 pkt.

 

2. Maksymalna liczba punktów wynosi:

 • za egzamin ósmoklasisty-  100 punktów
 • za ukończenie szkoły  z wyróżnieniem - 7 punktów
 • za 4 wybrane oceny na świadectwie ukończenia szkoły- 72 punkty
 • za osiągnięcia w  konkursach przedmiotowych, sportowych lub artystycznyc- 18 punktów
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej- 3 punkty

             
                                                                                        razem:  200 punktów

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
  ul. Staszica 22b
  66-300 Międzyrzecz
 • Sekretariat:
  (+48) 95 741 25 88
  Księgowość:
  (+48) 95 741 25 80
  Fax:
  (+48) 95 742 73 30

  tel. kom. 504240583

  email: lo_mcz@o2.pl

Galeria zdjęć